خلبانان در خدمت نیروی قدس #۳

مجتبي عبدالله زاده

خلبان ارشد ترابری ( ایلیوشین ۷۶) در نیروی هوایی سپاه پاسداران، در سالهای اخیر صدها پرواز باربری و ازجمله انتقال جنگ افزار از ایران به مقصد سوریه انجام داده است

تاریخ تولد: ۲۶/۰۷/۱۹۸۰

غلامرضا پیمانفر

ناوبر ترابری ( ایلیوشین ۷۶) در نیروی هوایی سپاه پاسداران و در شرکت پوششی پویا ایر، در سالهای اخیر دهها پرواز باربری و ازجمله انتقال جنگ افزار از ایران به مقصد سوریه انجام داده است

تاریخ تولد: ۲۰/۰۹/۱۹۷۵

علیرضا پورسامان

ناوبر ترابری ( ایلیوشین ۷۶) در نیروی هوایی سپاه پاسداران و در شرکت پوششی پویا ایر، در سالهای اخیر دهها پرواز باربری و ازجمله انتقال جنگ افزار از ایران به مقصد سوریه انجام داده است

تاریخ تولد: ۳۰/۰۵/۱۹۶۴