خلبانان در خدمت نیروی قدس #۲

حسن صندوق ساز زردینی

خلبان ارشد هواپیماهای ترابری (ایليوشين ۷۶) نیروی هوایی سپاه پاسداران و شرکت پوششي پويا اير. در سالهای اخیر صدها پرواز به سوریه انجام داده است که بخشی از انها با انتقال تجهیزات نظامی منجمله تسلیحات استراتژیک همراه بوده که با رسیدن به این کشور مورد حمله قرار گرفته و منهدم شده است. از جمله تسلیحات انتقال یافته توسط وی میتوان از سیستم های موشک زمین به زمین و ضد هوایی نام برد

حسن صندوق ساز زردینی متولد ۲۱/۰۱/۱۹۶۹ است

علی نوری

خلبان ارشد هواپیماهای ترابری نیروی هوایی سپاه پاسداران، در سالهای اخیر صدها پرواز باربری انجام داده است و در بخشی از این پروازها تسلیحات نظامی از ایران به مقصد سوریه انتقال یافته است.

وی همچنین مدیر ارشد شرکت پوششی نیروی هوایی سپاه پویا ایر است که برای انتقال تسلیحات نظامی در پوشش غیر نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.

علی نوری متولد ۰۹/۰۲/۱۹۶۳ است

يوسف نوروزي

خلبان ارشد هواپیماهای ترابری ( ایلیوشین ۷۶) نیروی هوایی سپاه پاسداران و شرکت پوششی پویا ایر، در سالهای اخیر صدها پرواز باربری از ایران به مقصد سوریه انجام داده که هدف بخشی از این پروازها انتقال تسلیحات نظامی به سوریه بوده است

یوسف نوروزی متولد ۰۵/۰۶/۱۹۶۹ است