ساختمان متعلق به نیروی قدس

ساختمانی که در خیابان صدوقی شماره ۷ تهران واقع است متعلق به نیروی قدس است. از این ساختمان جهت مهمانداری وجلسات مختلف استفاده میشود