سازه ای متعلق به نیروی قدس

در جنوب شرقی تهران در کوچه سعادتی پاکدامن شماره ۶۹ سازه ای متعلق به نیروی قدس واقع شده است