سوله در فرودگاه امام خمینی

نیروی قدس از زیرساخت های هواپیمایی غیر نظامی ایران ودیگر کشورها جهت ارسال سلاح برای سازمان های تروریستی در خاور میانه سوء استفاده می کند

بدین نحو نیروی قدس قوانین بین المللی را زیر پاگذاشته وبه کشت وکشتار در خاور میانه دامن می زند. این مورد نمونه دیگری از ماهیت خشونت بار فعالیت های نیروی قدس و دلیلی دیگر برای این است که چرا باید طی اقدامات بین المللی از ادامه فعالیت های این نیرو ممانعت به عمل آورد