فرماندهی واحد ۴۰۰

فرماندهی واحد ۴۰۰ نیروی قدس در جنوب شرق تهران واقع شده است

فرمانده این واحد , حامد عبداللهی, در این سایت مستقر است