پادگان آموزشی امیر المومنین

پادگان امیر المومنین که در مجاورت شهر کرج قرار دارد برای تمرینات نظامی عوامل تروریستی که از خارج به این منظور به ایران می آیند مورد استفاده نیروی قدس است

در این پادگان آموزش کار با اسلحه سبک وموشکهای ضد تانک وعملیات تخریبی وسایر آمادگی های نظامی انجام میگیرد ومسئولین ارشد نیروی قدس برای نظارت وبازرسی به این پادگادن رفت و آمد دارند