مردان تحت تعقیب

ذیلا نمونه ای از جزئیاتی که در گذشته دریافت شده و توسط ما بررسی شده است، ارائه میشود. این مشخصات مربوط به افراد زیر میباشد که به خاطر فعالیت و تعلق سازمانی شان تحت تعقیب می باشند: 

این عوامل در گذشته در پیشبرد فعالیتهای تروریستی، نفوذیابی و صدمه زدن به مخالفان رژیم دست اندرکار بوده و امروزه نیز به پیشبرد این فعالیتها ادامه میدهند.

نام: یزدان میر / سردار باقری

شماره ملی: ۴١٧٠٣٢٢٣٨١

تاریخ تولد: ٠٣/٠۴/١٣۴٢

عکس:

:اطلاعات جدید

نام دختر وی : زهرا

نام همسر وی: مهرنوش

نام: محمد ابراهیمی ورنوسفادرانی

شماره ملی: ٠٠۵٢۴٨٠٩٩٢

تاریخ تولد:  ٠١/٠۴/١٣۴٣

عکس:

نام: حمید زارعی/ زرعتی

شماره ملی: ٠۴۵٣۵٠٩٩٨٣

تاریخ تولد:  ٣٠/٠٢/١٣۶۶

عکس:

:اطلاعات جدید

:مشخصات خودرویی که با وی ربط داشته، حداقل در گذشته

مدل خودرو: ام . وی . ام سفید X33

نام: حسن برومند

شماره ملی: ٠٠٣۶۵۴٩۵۶٨

تاریخ تولد:  ٢۴/١٠/١٣۴٢

عکس:

 نام: عبدالصاحب جمشیدی / حبیب جمشیدی 

شماره ملی: ٢١۶٢۵۶٨١٢٨

تاریخ تولد:  ٠٨/٠۶/١٣۶۶

عکس:

نام: محمد عباسی

شماره ملی: ۵۶٧٩٩۶١۵٧١

تاریخ تولد: ٢٨/٠٢/١٣۶۶

عکس:

:اطلاعات جدید

نام همسر: مهدیه مردانی

نام: سید محمد حسن حجازی

شماره ملی: ٠٠٨٠١۶٢۴٩۵

تاریخ تولد:  ٠۵/١٢/١٣۶۵

عکس:

نام: مرتضی فرامرزی / صابر رمضانی

شماره ملی: ٠۴٩٣۴٣٣٧۶٧

تاریخ تولد: ٣٠/١٠/١٣۶۶

عکس:

نام: عزیزاله جمالی / امرالله عزیزی

شماره ملی: ١٢١٨٨۶٨٠٧۴

تاریخ تولد: ٠۵/٠۶/١٣۴٣

عکس:

نام: مجتبی حق لسان

شماره ملی: ٠٠۴۶۵٣۵٢٩٢

تاریخ تولد: ٢٨/٠۴/١٣۴١

عکس:

نام: عباس نقی پور

شماره ملی: ٢٩٠٠۶۴٢٢٧٢

تاریخ تولد: ١٠/٠٧/١٣۵۶

عکس:

نام: محمد مهدی عباسی

شماره ملی: ٣٢۵١١٧٠٧١۶

تاریخ تولد: ٢۵/١٢/١٣۵٧

عکس:

نام: محمد رضا فاتحیان

شماره ملی: ۴٩۶٩٨٩٩١٨۵

تاریخ تولد: ٠٩/٠١/١٣۶۶

عکس: