نیروی قدس - شبکه های خارجی

طی سالهای اخیر, نیروی قدس ایران برای ایجاد زیرساخت ها و شبکه های متشکل از نیرو های کمکی خارجی منجمله افراد اهل سنت, در تمام جهان, کوشا بوده است

ایجاد این زیرساخت ها و شبکه ها متشکل از استخدام فعالین خارجی, انجام آموزش و تمرینات و در نهایت بکارگیری مستمر آنها تحت پوشش تجاری و یا مذهبی با تحویل ماموریت در اماکن در دسترس شان است

هدف نیروی قدس این است که عملکرد این افراد خارجی را به سطحی برساند که قادر به تکمیل یک سیکل عملیاتی کامل و در حد امکان با کوچکترین دخالت از سوی ایران باشند

هدف از استفاده از افراد خارجی: انجام عملیات تروریستی بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم توسط فرماندهان نیروی قدس در ایران و در عین حال پنهان کردن کامل نقش ایران در این عملیات هاست

جزئیات بعضی از این شبکه ها. جزئیات اضافی در ادامه منتشر خواهد شد