یکی از دستیاران واحد ۸۴۰ در ترکیه: آوات حسینی فر 

آوات حسینی فر یک شهروند ایرانی است که پروژه های مختلفی را بدستور رده ۸۴۰ نیروی قدس به پیش میبرد. وی در چهار چوب خدمات خود به ۸۴۰ با عوامل جنایی در داخل و خارج ایران منجمله ترکیه درارتباط میباشد

او در ارومیه درمحلی در نزدیکی مرز ترکیه (یک ساعت رانندگی با ماشین) سکونت دارد و از این نزدیکی جغرافیایی، بخصوص در سفرهای خود به ترکیه در جهت انجام فعالیتهایی برای ۸۴۰ استفاده می کند