بهرام اذرى وند

ا. نامه: بهرام اذرى وند 

ب. بهرام اذرى وند نماينده نيروى قدس در روسيه است، قبلا نماينده نيروى قدس در اذرباجيان بوده است

ج. وى 35 سال دارد، متولد سال 1983

د. شماره گذرنامه

D10000213

ه. ذيلا تصوير وى قرار داده شده است