بهنام شهریاری: اطلاعات جدید

طی ماههای اخیر بهنام شهریاری ماموریتهای بسیاری را در چهارچوب نیروی قدس به انجام رسانیده است. شهریاری با لقب سید علی اکبر میر وکیلی وگذرنامه های شماره

T29144438 و N15721250

در ترکیه، سوریه، عمان، لبنان ودیگر کشورها با فعالیت پرداخته وبه این نحو وبا زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی، از گذرگاه های مرزی عبور کرده است

در چهارچوب این سفرها، شهریاری منابع اطلاعاتی، افراد رابط و دستیاران نیروی قدس در کشور های گوناگون را فعال ساخته است. اکثر فعالیتهای وی مربوط به انتقال اسلحه ومهمات به نهادها وجریانهای تروریستی است که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی شده ودر صدد سرنگون کردن حکومتها در این کشور ها میباشند


Behnam Shahariari during operational activity