در سپتامبر ۲۰۲۱، معاونت عملیات ویژه سازمان اطلاعات سپاه (واحد ۴۰۰۰)، که در آن زمان مدیریت آن را رضا سراج به عهده داشت، مسئول انجام یک عملیات تروریستی در قبرس بود. عملیاتی که به نتیجه نرسید

ا. در آغاز سال ۲۰۲۲ پس از انجام دستگیریهای فوق در قبرس، جواد غفاری جایگزین رضا سراج شد ولی بعنوان فرمانده جدید معاونت ۴۰۰۰ از قبول مسئولیت فعالیتهای فرمانده قبل از خود، رضا سراج، شانه خالی کرد.

ب‌. در این راستا، رضا سراج به فرماندهی معاونت اطلاعات خارجی سازمان اطلاعات سپاه (واحد ۸۰۰) که مسئول ارتباطات اطلاعاتی با نهادهای موازی در خارج از کشور است، منتقل شد.

ج‌. عملکرد ناموفق او و افرادی که بعنواد فرمانده واحد ۸۰۰ به سمت های گوناگون منتصب کرده بود از دلائل اصلی شکستهای این معاونت به حساب میایند. 

د‌. مشخصات سراج:

1) نام و نام خانوادگی: رضا سراج

2) کد ملی: ۰۴۵۲۱۷۶۰۳۴

3) تاریخ تولد: ۰۹/۰۸/۱۹۶۵

4) آدرس: مینی سیتی شهرک محلاتی گلستان 1 پلاک 5