عباس علی یلاقی اشرفی

عنصر نیروی قدس

سن: ۵۴ سال

 در پاکستان وعراق فعالیت داشته