علی مقتدری

نام ونام خانوادگی: علی مقتدری

۳۱ ساله (متولد سال ۱۹۸۳) از تهران

شماره گذرنامه: N22810289

علی مقتدری یکی از فعالین عملیاتی واحد ۴۰۰ نیروی قدس می باشد

پیش از این مقتدری در بسیج خدمت می کرد

قابل ذکر است که جذب بسیجان وافراد بسیج روش کار معمول وشناخته شده نیروی قدس به شمار می رود