غفور کارگری

غفور کارگری - فرمانده سپاه قدس در قفقاز می باشدکارگری متولدسال ۱۳۴۱ از شهر اردبیل است. وی از پاسپورت شماره 

K 23699918

 استفاده می کند. در چهار چوب سمت خود به عنوان فرمانده این سپاه کارگری در تمامی فعالیت های نیروی قدس در کشور های خطه قفقاز ومرکز آسیا از رابطه مستقیم با عوامل تروریست وسازمان های اسلامی در آذربایجان گرفته تا اقدامات تروریستی که طی سال های اخیر در این ناحیه به وقوع پیوست دست داشته است.در این راستا وی دائما به کشور های منطقه منجمله آذربایجان وترکیه سفر می کند