محمد عباسی

سمت: مسئول استخدام و هدایت سوژه ها برای انجام فعالیتهای تروریستی در سراسر دنیا

با وجود اینکه با سوژه ها در کشورهای مختلف در بین آنها عراق و ترکیه دیدار میکند، وی در ایران زندگی میکند

بخاطر آشنائی او با زبان آذری و ترکی وی کارشناس فعالیت در صحنه آذربایجان میباشد 

او شهروند آذریی به نام حسین ایمانو 

 (HUSEIN IMANOV) 

را برای برپا کردن یک زیربنا ترور در خاک آذربایجان هدایت کرد.  ایمانو دستگیر شده و قرار است در آذربایجان محاکمه شود

پاسپورتهای مورد استفاده وی

 M25920083

Z43141648

عکسهای عباسی و ایمانو در حین دوره هدایت عملیات در عراق - عباسی در سمت راست ، با عینک آفتابی

www.moderator.az/news/258269.html