وحید قدیری مفرد

نام: وحید قدیری مفرد

عنصر نیروی قدس

سن:۳۴ سال

در عراق فعالیت داشته