وحید قدیری مفرد

نام:  وحید قدیری مفرد

عنصر نیروی قدس

سن:۳۴  سال

 در عراق فعالیت داشته