محمد رضا اسد بیگی

محمد رضا اسد بیگی، معاون فرمانده نیروی قدس در قفقاز.در چهارچوب سمت خود، اسد بیگی در تمامی فعالیت های نیروی قدس در خطه فقفاز، اعم از عملیات های تروریستی که طی سال های اخیر در این منطقه به وقوع پیوست ورابطه مستقیم با عوامل تروریستی ونهاد های اسلامی در کشورهای آذربایجان، گرجستان، ترکیه وازبکستان، دخالت دارد. به عنوان بخشی از وظیفه خود، اسد بیگی از کشورهای خطه قفقاز بازدید به عمل آورده وبز فعالیت های نیروی قدس در آنها نظارت می کند