مشخصات جدید در مورد سلول تروریستی در کنگو که در 

VS-QUDS افشا شده

 محسن علی نژاد کری بزرگ