نیروی قدس در ‏کنگو‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ‏واحد‏ ۸۴۰ ‏نیروی‏ ‏قدس‏ اشکار شدن 

 ‏فعالان‏ ‏این‏ ‏زیر‏ ‏ساخت‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏: ‏تیمهای‏ ‏عملیاتی‏ ‏در‏ ‏کنگو‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏چند‏ ‏فعال ‏ ‏پاکستانی‏ ‏مقیم‏ ‏ایران‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏فعالیت‏ ‏فوق‏ ‏الذکر‏ ‏و‏ ‏هدایت‏ ‏اعضای‏ ‏دیگر‏ ‏این‏ ‏زیر‏ ‏ساخت‏ ‏دخیل‏ ‏بوده‏ ‏اند‏. ‏

استخدام می کند:

عامل‏ ‏اصلی‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏زیرساخت‏ ‏سید‏ ‏مهدی‏ ‏حسن‏ ‏یک‏ ‏شخص‏ ‏پاکستانی‏ ‏است‏.

ی‏ک‏ ‏شهروند‏ ‏کنگو‏یی‏ به نام ‏اکاکه‏ ‏ننگو‏ ‏عل‏ی

علاوه‏ ‏بر‏ ‏این‏،‏ ‏این‏ ‏زیرساخت‏ ‏عملیاتی‏ ‏شامل‏ ‏حد‏ ‏اقل‏ ‏سه‏ ‏عضو‏ ‏دیگر‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ ایران‏ ‏زندگی‏ ‏میکنند‏:

‏هادی‏ ‏ها‏:

شیوه‏ ‏های‏ ‏هدایت‏: