نیروی قدس در ‏کنگو‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ‏واحد‏ ۸۴۰ ‏نیروی‏ ‏قدس‏ اشکار شدن

 ‏فعالان‏ ‏این‏ ‏زیر‏ ‏ساخت‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏: ‏تیمهای‏ ‏عملیاتی‏ ‏در‏ ‏کنگو‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏چند‏ ‏فعال ‏ ‏پاکستانی‏ ‏مقیم‏ ‏ایران‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏فعالیت‏ ‏فوق‏ ‏الذکر‏ ‏و‏ ‏هدایت‏ ‏اعضای‏ ‏دیگر‏ ‏این‏ ‏زیر‏ ‏ساخت‏ ‏دخیل‏ ‏بوده‏ ‏اند‏. ‏

استخدام می کند:

عامل‏ ‏اصلی‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏زیرساخت‏ ‏سید‏ ‏مهدی‏ ‏حسن‏ ‏یک‏ ‏شخص‏ ‏پاکستانی‏ ‏است‏.

 • بغیر‏ ‏از‏ ‏فعالیت‏ ‏عملیاتی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کنگو‏ ‏به‏ ‏پیش‏ ‏میبرد‏،‏ ‏سید‏ ‏مهدی‏ ‏حسن‏ ‏توسط‏ ‏عوامل‏ ‏ایرانی‏ ‏تعلیم‏ ‏میدید‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏فعالیت‏ ‏نیروی‏ ‏قدس‏ ‏در‏ ‏سوریه‏ ‏شرکت‏ ‏داشت‏.

 • برای‏ ‏انجام‏ ‏ماموریتهایش‏،‏ ‏سید‏ ‏مهدی‏ ‏حسن‏ ‏به‏ ‏کنگو‏ ‏رفته‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏آنجا‏ ‏زندگی‏ ‏میکرد‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏خود‏ ‏یک‏ ‏داستان‏ ‏پوششی‏ ‏تجاری‏ ‏تحت‏ ‏شرکتهایی‏ ‏که‏ ‏برادرش‏ ‏در آن

 • ‏کشور‏ ‏اداره‏ ‏میکند‏،‏ ‏ساخته‏ ‏بود‏. ‏در‏ ‏کنگو‏،‏ ‏سید‏ ‏مهدی‏ ‏حسن‏ ‏ماموریتهای‏ ‏جمع‏ ‏اوری‏ ‏اطلاعات‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏اشخاص‏ ‏مختلف‏ ‏انجام‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏گزارشاتی‏ ‏به‏ ‏هادی‏ ‏خود‏ ‏سید‏ ‏دانیال‏ ‏مهدی‏ ‏معروف‏ ‏به‏ ‏"ifrani‏" ‏ارائه‏ ‏داده‏ ‏بود‏. ‏سید‏ ‏مهدی‏ ‏حسن‏ ‏گزارشاتی‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏عواملی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏آنها‏ ‏اطلاعات‏ ‏جمع‏ ‏اوری‏ ‏کرده‏ ‏بود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏هادی‏ ‏خود‏ ‏ارائه‏ ‏داده‏ ‏بود‏.

 • در‏ ‏ضمن،‏ ‏سید‏ ‏مهدی‏ ‏حسن‏ ‏یک‏ ‏سری‏ ‏تجهیزات‏ ‏و‏ ‏چند‏ ‏خودرو‏ ‏برای‏ ‏فعالیت‏ ‏عملیاتی‏ ‏خریده‏ ‏است‏ ‏(‏عکسهای‏ ‏خودرو‏ ‏ها‏ ‏ضمیمه‏ ‏شده‏ ‏است‏).

ی‏ک‏ ‏شهروند‏ ‏کنگو‏یی‏ به نام ‏اکاکه‏ ‏ننگو‏ ‏عل‏ی

 • طی‏ ‏سالهای‏ ‏اخیر‏ ‏اکاکه‏ ‏در‏ ‏حین‏ ‏تحصیلاتش‏ ‏در‏ ‏دانشکده‏ ‏المصطفی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏پایگاه‏ ‏جذب‏ ‏عوامل‏ ‏هدایتی‏ ‏اصلی‏ ‏نیروی‏ ‏قدس‏ ‏معروف‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏زندگی‏ ‏ میکرد‏.

 • اکاکه‏ ‏با‏ ‏هدف‏ ‏جمع‏ ‏اوری‏ ‏اطلاعات‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏اهداف‏ ‏مختلف‏ ‏به‏ ‏کنگو‏ ‏اعزام‏ ‏شد‏. ‏ منجمله‏،‏ ‏در‏ ‏رویدادی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سفارت‏ ‏آمریکا‏ ‏در‏ ‏کنگو‏ ‏برگزار‏ ‏شد‏.

علاوه‏ ‏بر‏ ‏این‏،‏ ‏این‏ ‏زیرساخت‏ ‏عملیاتی‏ ‏شامل‏ ‏حد‏ ‏اقل‏ ‏سه‏ ‏عضو‏ ‏دیگر‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ ایران‏ ‏زندگی‏ ‏میکنند‏:

 • عباس‏ ‏حیدر‏ ‏:‏ ‏رئیس‏ ‏زیرساخت‏. ‏در‏ ‏ایران‏ ‏زندگی‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏تعلیم‏ ‏دیده‏ ‏است‏. ‏اخیرا‏ ‏ظاهرا‏ ‏جهت‏ ‏پیشبرد‏ ‏فعالیت‏ ‏عملیاتی‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏پاکستان‏ ‏رفته‏ ‏است‏.

 • ‏سید‏ ‏دانیال‏ ‏مهدی‏ ‏معروف‏ ‏به‏ Ifrani‏:‏ ‏هادی‏ ‏سید‏ ‏مهدی‏ ‏حسن‏. ‏در‏ ‏ایران‏ ‏زندگی‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏تعلیمات‏ ‏عملیاتی‏ ‏در ‏آنجا‏ ‏دیده‏ ‏است‏. ‏پدر‏ ‏وی‏ ‏نیز‏ ‏در‏ ‏جریان‏ ‏فعالیت‏ ‏میباشد‏ ‏و‏ ‏حتی‏ ‏اخیرا‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏عباس‏ ‏حیدر‏ به‏ ‏پاکستان‏ ‏رفته‏ ‏است‏.

 • شخصی‏ ‏پاکستانی‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏عادل‏.

‏هادی‏ ‏ها‏:

 • برخی‏ ‏از‏ ‏اعضای‏ ‏این‏ ‏زیرساخت‏ ‏در‏ ‏حین‏ ‏بازجویی‏،‏ ‏عکسهای‏ ‏علی‏ ‏تنهایی‏ ‏و‏ ‏حمید‏ ‏زراعتی‏،‏ ‏عوامل‏ ‏عملیاتی‏ ‏اصلی‏ ‏واحد‏ ‏۸۴۰ ‏نیروی‏ ‏قدس‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏"‏مغز‏" ‏پشت‏ ‏صحنه‏ ‏فعالیتهای‏ ‏عملیاتی‏ ‏شناسایی‏ ‏کردند‏.

 • این‏ ‏دو‏ ‏نفر‏ ‏با‏ ‏عواملی‏ ‏در‏ ‏دانشکده‏ ‏المصطفی‏ ‏در‏ ‏ارتباط‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏گذشته‏ ‏نیز‏ ‏در‏ ‏چارچوب‏ ‏بازجوییهای‏ ‏عواملی‏ ‏که‏ ‏طی‏ ‏سالهای‏ ‏اخیر‏ ‏در‏ ‏سراسر‏ ‏جهان‏ ‏منجمله‏ ‏در‏ ‏اروپا‏ ‏و‏ ‏کشورهای‏ ‏همسایه‏ ‏ایران‏ ‏دستگیر‏ ‏شده‏ ‏اند،‏ ‏توسط‏ ‏این‏ ‏افراد‏ ‏مورد‏ ‏شناسایی‏ ‏قرار‏ ‏گرفتند‏.

شیوه‏ ‏های‏ ‏هدایت‏:

 • مانند‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏موارد‏ ‏در‏ ‏گذشته‏،‏ ‏اینجا‏ ‏نیز‏ ‏دانشکده‏ ‏المصطفی‏ ‏و‏ ‏بخصوص‏ ‏عوامل‏ ‏نیابتی‏ ‏پاکستانی‏ ‏دارای‏ ‏نقش‏ ‏مهمی‏ ‏در‏ ‏واسطه‏ ‏گری‏ ‏بین‏ ‏عوامل‏ ۸۴۰ ‏و‏ ‏همکاران‏ ‏و‏ ‏خرابکاران‏ ‏بودند‏.

 • بالاخص‏ ‏محمد‏ ‏ذلفقار‏ ‏و‏ ‏حسین‏ ‏چاقمی‏ ‏ابیازنی‏ ‏صاحب‏ ‏منصبان‏ ‏دانشکده‏ ‏المصطفی‏ ‏هم‏ ‏کسانی‏ ‏بودند‏ ‏که‏ ‏اکاکه‏ ‏ننگو‏ ‏علی‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏به‏ ‏پیش‏ ‏بردن‏ ‏فعالیتهای‏ ‏تروریستی‏ ‏در‏ ‏کنگو‏ ‏هدایت‏ ‏می‏ ‏کردند‏.

 • نمونه‏ ‏دیگر‏ ‏این‏ ‏شیوه‏ ‏کاری‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏یک‏ ‏عامل‏ ‏پاکستانی‏ ‏عباس‏ ‏علی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏شهر‏ ‏قم‏ ‏زندگی‏ ‏میکند‏ ‏برای‏ ‏پیشبرد‏ ‏فعالیت‏ ‏عملیاتی‏ ‏در‏ ‏صحنه‏ ‏کشورهای‏ ‏اطراف‏ ‏ایران‏ ‏است‏.