پروژه های راکتی ۳۴۰

رده ۳۴۰ بر روی توسعه انواع پروژه های راکتی برای سازمانهای نیابتی خود از جمله جنبش جهاد اسلامی و حزب الله فعالیت می کند

موضوعات اصلی که در توسعه پروژه های راکتی مورد تأکید قرار می گیرد به شرح ذیل میباشند

بهینه سازی دقت و قدرت تخریب و افزایش برد راکتها

نیروهای نیابتی سپاه قدس، منجمله جهاد اسلامی فلسطین، برای انجام دوره های آموزشی به ایران رفت و آمد دارند و هنگام بازگشت به کشور خود دانش فنی مربوط به پروژه ها و تجهیزات را با خود به همراه میبرند

سخن از راکتهایی با برد ۸۵ کیلومتر، با سرجنگی حدود ۵۰ کیلوگرم و قطر ۲۲۵ میلیمتر در میان است

بعد از بهینه سازی دقت، میزان دقت اصابت

(CEP)

آنها صرفاً به چند متر می رسد

کلیه فعالیتهایی که بر روی آن انجام می شود در اصل در مناطق ایران، لبنان و غزه صورت می گیرد

عواملی که در داخل نوارغزه مسئول این پروژه هستند، شخصی به نام معین ابوفنونه که از سال ۲۰۱۲ پس از انفجار محموله انفجاری پرکلرات آلومینیوم (AP) دچار معلولیت شده و نیز پسرعموی وی مکین ابوفنونه می باشند

با وجود کمکهای تنگاتنگ از سوی ایران، این پروژه با مشکلات زیادی مواجه شده و انجام آن در نوار غزه با موفقیت روبرو نشده است

راکت اشتر

به نام بورکان هم نامیده می شود و در عراق، سوریه، لبنان و غزه وجود دارد

راکت برد کوتاه، با سرجنگی حدود ۵۰۰ کیلوگرم

اندازه سرجنگی، برد پرتاب و زمان کوتاه پرواز تا اصابت به هدف باعث می شود که دفاع در برابر آن مشکل باشد

راکت جاهد

راکتی با قطر حدود ۱۷ اینچ، برای برد حداکثر کمتر از ۲۰ کیلومتر و سرجنگی حدود ۴۰۰ کیلوگرم است

راکت عماد

از خانواده راکتهایی است که در اشکال گوناگون وجود دارند و به برد حداکثر (۴۵-۱۰۰) کیلومتر میرسند و دارای سرجنگی با وزن دهها کیلوگرم میباشند

بخشی از این تستها در یک سایت تست در مجاورت پادگان فلق در حواشی تهران واقع در مختصات

Lat 35.54193N Long 50.83543E

انجام میگیرند