انتصاب ‏نافرجام‏ جواد ‏غفاری‏ به عنوان معاون ‏عملیات‏ ‏ویژه‏ (۴۰۰۰) در ‏سازمان‏ ‏اطلاعات‏ ‏سپاه


‏به هرج و مرج و ‏نابسامانی‏ ‏حاکم‏ در ‏سازمان‏ ‏اطلاعات‏ ‏سپاه‏ ‏یک‏ انتصاب ‏جدید‏ ‏ناموفق‏ ‏نیز‏ ‏افزوده‏ شد. منظور انتصاب جواد ‏غفاری‏ به عنوان ‏فرمانده‏ ‏ناموفق‏ ‏معاونت‏ ‏عملیات‏ ‏ویژه‏ ‏سازمان‏ ‏اطلاعات‏ ‏سپاه‏ (۴۰۰۰) و مسئول ‏فعالیتهای‏ ‏ویژه‏ در مقابل ‏اسرائیل‏ ‏می‏ ‏باشد‏. ‏غفاری‏ ‏جایگزین‏ رضا سراج ‏فرمانده‏ سابق ‏معاونت‏ ۴۰۰۰ شد. ‏شخصی‏ ‏که‏ مسئول سلسله ‏شکستهای‏ ‏این‏ ‏معاونت‏ در سال ‏اخیر‏ و در راس آنها ‏افشای‏ قصد انجام ‏عملیات‏ ‏تروریستی‏ در ‏قبرس‏ در ‏اکتبر‏ ۲۱  و ‏دستگیری‏ ‏شبکه‏ ‏ای‏ ‏که‏ در ‏این‏ ‏کشور‏ ‏فعالیت‏ داشت است. ‏غفاری‏ ‏پیرمردی‏ است ‏که‏ به هر ‏کجا‏ ‏که‏ ‏میرود‏ باعث ‏ایجاد‏ ‏مشکلاتی‏ ‏میشود‏. او ‏فردی‏ است ‏که‏ ‏هویتش‏ ‏آشکار‏ شده و از نظر ‏امنیتی‏ ‏یک‏ بار ‏سنگین‏ بشمار ‏می‏ ‏آید‏; ‏همسر‏ او ‏یک‏ زن جوان ‏سوریه‏ ‏ای‏ و ‏خارجی‏ است و ‏خانواده‏ او در خارج از ‏کشور‏ ‏هستند‏;  او از ‏نیروی‏ قدس ‏رانده‏ شده و به ‏معاونت‏ ۴۰۰۰ انتقال ‏یافته‏ است. احتمالا تصور آنها ‏این‏ بوده ‏که‏ در ‏آنجا‏ ‏آسیب‏ ‏کمتری‏ ‏می‏ ‏تواند‏ وارد ‏کند‏. ‏ولی‏ ‏حقیقت‏ ‏اینست‏ ‏که‏ ‏غفاری‏ به ‏معاونت‏ ۴۰۰۰ ‏خسارت‏ ‏زیادی‏ وارد ‏میکند‏. در ‏چند‏ ماه ‏گذشته‏ به ‏دلیل‏ عدم ‏درک‏ و ‏آگاهی‏ لازم در حوزه ‏عملیات‏ ‏ویژه‏ و عدم ‏توانایی‏ در ‏مدیریت‏، ‏تقریباً‏ همه ‏پرسنل‏ ‏معاونت‏ را اخراج ‏کرده‏ و ‏تواناییها‏ و منابع ‏زیادی‏ را از دست داده است. ‏برای‏ جبران ‏این‏ امر دست به انجام ‏فعالیتها‏ و ‏اقدامات‏ ‏بی‏ وقفه ‏ای‏ در جهت ‏دزدیدن‏ ‏کارکنان‏ و ‏تواناییها‏ و ‏استعدادهای‏ ‏ویژه‏ ‏دیگر‏ در ‏نیروی‏ قدس و ‏سپاه‏ زده است.  ‏شخصی‏ به نام روح الله ‏همراه‏ اوست ‏که‏ ‏مسئولیت‏ ‏ریاست‏ ستاد ‏وی‏ را به عهده دارد و رابطه ‏این‏ دو به ‏روزهای‏ ‏فعالیتشان‏ در ‏سوریه‏ باز ‏می‏ ‏گردد‏ و در ‏ماموریتهای‏ مختلف در ‏سوریه‏ ‏برای‏ ‏وی‏ ‏فعالیت‏ ‏میکند‏.